Điếu Cày (Nguyễn Văn Hải)
  • verified_user

@nguyenvanhaidieucay