noperuiy

@noperuiy
Subscribers282
Subscriptions7
Views0
Minds
  • ·
  • verified_user

Welcome to the official Minds channel https://support.minds.com

Ủng hộ Blogger Điếu Cày - Nguyễn Văn Hải! Tiếp nối tinh thần yêu nước chống ngoại xâm!

Nguyen Lan Thang
  • ·
  • verified_user

Phản động viên

Joined
Jul 2018
Groups
Channel Views
0
Subscribers
Subscriptions