สรุปว่าไม่ได้โง่ แต่เหี้ยว่าซั่น

10Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble