@thuannguoimuong
  • verified_user
·

4-1 cho Pháp. Nói rồi, đừng để quỷ ám.

Get replies from creators like Cha Già Dân Tộc

thumb_upthumb_downchat_bubble
64upvotes
1remind