@thuannguoimuong
  • verified_user
·

Một con bò đỏ chửi Cha Già Dân Tộc. Phản động quá rồi, vị cha già đáng kính như mình mà nó cũng inbox chửi là sao?

Get replies from creators like Cha Già Dân Tộc

thumb_upthumb_downchat_bubble
86upvotes
3reminds