@Nguyenlanthang
  • verified_user
·

LỜI KÊU GỌI ĐỒNG BÀO PHÊ TÊ BỐC CHUYỂN NHÀ SANG MINDS Hỡi đồng bào toàn quốc Phê Tê Bốc! Chúng ta muốn hoà bình, chúng ta muốn tự do dân chủ, chúng ta muốn tự do ngôn luận, và chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân an ninh mạng và Giám đốc Phê Tê Bốc...See more

Get replies from creators like Nguyen Lan Thang

thumb_upthumb_downchat_bubble
684upvotes
67reminds