MONG MINDS SẼ LUÔN PHÁT TRIỂN.........HOPEFUL MINDS WILL BEING STABLE .............................................................................DEVELOPPING Cầu ETH giá tăng.........................................Hopeful , ETH will be increasing Minds càng rộng mở, như trăng khi tròn.........Minds will enlarge in everywhere of the world as full ..............................................................................moon Face book như một lối mòn...........................Facebook is as remain in a rut Đường đầy nguy hiểm, không còn như xưa..It is complicated dangerous, it was not same in last Cầu cho MInds giống cơn mưa....................Hopeful , Minds is an idea rain Tưới mát khô hạn cày bừa tăng gia............It is irrigating for drought and help people more good ............................................................................harvest Minds là bình đẳng muôn nhà ...................Minds is equalitarian to every one Tự do ngôn luận bỏ xa face nhiều..............Its given us free of speech, it is better than facebook songnuocmientay- 19/09/22018

770Upvotes
1Downvote
160Reminds

More from songnuocmientay

PHẢI THAY ĐỔI ĐẤT NƯỚC...........HAVE TO CHANGE THE COUNTRY FOR BETTER ...........................................................................TOMORROW Đất nước cần đổi thay..................We have to change of the country Sau bao năm tháng ngủ dài..........It is not wake up for long time Lạc hậu , nhiều sai trái................It is backward and too much wrong Dân ngậm ngùi đắng cay..............It is causes of miserable and bitter Đất nước cần người lái...........The country is need a good leader Thương dân và có tài...............With good heart , good take care and talent Tiến lên cùng thời đại...............In order to erect the country to go a head Vững bước đường tương lai....Stable step to the bright future Nên xóa hết độc tài.................Deleted all of the dictator Bọn tham nhũng quan lại........And killing all of corruptor Cai trị đã quá dài...................They have been control and ruined the country Cướp bóc chẳng chừa ai.......They 're rob all thing from social and their own people Cấc tầng lơp tỉnh lại....................From low to high class of social have to disilusioned Đồng lòng cùng chung tay.............Heart to heart and hand in hand Khó khăn cũng phải trải................Overcome all those difficulties situation Việt Nam đẹp tương lai................The country will be better for future songnuocmientay-19/09/2018

2.62k views ·

HÃY DỪNG ĂN THỊT CHÓ.........STOP KILLING DOGS FOR MEAT Chó là vật trung thành.............The dog is most faithful animal Người bạn không háo danh.....The closest friend who is never greedy for glory Chó như một hình cảnh...........The dog is like a good police man Cho ta giấc an lành................. Who save for us a security and good sleep Hãy dừng ăn thịt chúng...........Stop eat their meat Chó cũng muốn ung dung.......The dog is same us , they also would like to live Đổi ngược bạn là chúng........If you would be the dog Bạn có muốn bị dùng..............Would you like to be killed for meat Mong bạn hãy suy nghĩ........Hopeful , you will good consider Thiện từ hãy bỏ đi..............Being a gentleman , please stop eating dog's meat Giết ăn thấy kinh dị...........It is horrible to look they are killed them for meat Quả báo đến tức thì.......... You will get the bad karma for what you done songnuocmientay-18/09/2018

3.25k views ·

THÙ MỸ THẬT BUỒN CƯỜI..............WHAT IS FUNNY SAYING OF HATING AMERICAN Thù ngụy ghét Mỹ tuyên truyền...............The government is propaganda for young people in Viet ..............................................................Nam have to hate and feud of American Đảng gửi qua Mỹ,học chuyên bên này.....The Viet Nam government's party is sending their ...............................................................students to American to well education Cháu con, dòng họ, chân tay....................All of them, they are childs,nephews and their staffs Cả đàn, một lũ,giải bày sao đây...............The whole herd, the whole gang...what is their ............................................................. explantation Khinh khi miệng nói thù đầy....................How other country thinking of their way of talking to full ................................................................of feuding Van xin thị thực á mầy nhục không.........Other way they are implored of entry visa-but they did .................................................................not shamed Nhục cho con cháu các ông...................What is a worse and no sense of shame for their ...............................................................personality Có đứa nào giỏi phần đông dốt đều............None of their childs,nephews is talent but all is unwell .....................................................................educated songnuocmientay-17/08/22018

1.65k views ·

More from songnuocmientay

PHẢI THAY ĐỔI ĐẤT NƯỚC...........HAVE TO CHANGE THE COUNTRY FOR BETTER ...........................................................................TOMORROW Đất nước cần đổi thay..................We have to change of the country Sau bao năm tháng ngủ dài..........It is not wake up for long time Lạc hậu , nhiều sai trái................It is backward and too much wrong Dân ngậm ngùi đắng cay..............It is causes of miserable and bitter Đất nước cần người lái...........The country is need a good leader Thương dân và có tài...............With good heart , good take care and talent Tiến lên cùng thời đại...............In order to erect the country to go a head Vững bước đường tương lai....Stable step to the bright future Nên xóa hết độc tài.................Deleted all of the dictator Bọn tham nhũng quan lại........And killing all of corruptor Cai trị đã quá dài...................They have been control and ruined the country Cướp bóc chẳng chừa ai.......They 're rob all thing from social and their own people Cấc tầng lơp tỉnh lại....................From low to high class of social have to disilusioned Đồng lòng cùng chung tay.............Heart to heart and hand in hand Khó khăn cũng phải trải................Overcome all those difficulties situation Việt Nam đẹp tương lai................The country will be better for future songnuocmientay-19/09/2018

2.62k views ·

HÃY DỪNG ĂN THỊT CHÓ.........STOP KILLING DOGS FOR MEAT Chó là vật trung thành.............The dog is most faithful animal Người bạn không háo danh.....The closest friend who is never greedy for glory Chó như một hình cảnh...........The dog is like a good police man Cho ta giấc an lành................. Who save for us a security and good sleep Hãy dừng ăn thịt chúng...........Stop eat their meat Chó cũng muốn ung dung.......The dog is same us , they also would like to live Đổi ngược bạn là chúng........If you would be the dog Bạn có muốn bị dùng..............Would you like to be killed for meat Mong bạn hãy suy nghĩ........Hopeful , you will good consider Thiện từ hãy bỏ đi..............Being a gentleman , please stop eating dog's meat Giết ăn thấy kinh dị...........It is horrible to look they are killed them for meat Quả báo đến tức thì.......... You will get the bad karma for what you done songnuocmientay-18/09/2018

3.25k views ·

THÙ MỸ THẬT BUỒN CƯỜI..............WHAT IS FUNNY SAYING OF HATING AMERICAN Thù ngụy ghét Mỹ tuyên truyền...............The government is propaganda for young people in Viet ..............................................................Nam have to hate and feud of American Đảng gửi qua Mỹ,học chuyên bên này.....The Viet Nam government's party is sending their ...............................................................students to American to well education Cháu con, dòng họ, chân tay....................All of them, they are childs,nephews and their staffs Cả đàn, một lũ,giải bày sao đây...............The whole herd, the whole gang...what is their ............................................................. explantation Khinh khi miệng nói thù đầy....................How other country thinking of their way of talking to full ................................................................of feuding Van xin thị thực á mầy nhục không.........Other way they are implored of entry visa-but they did .................................................................not shamed Nhục cho con cháu các ông...................What is a worse and no sense of shame for their ...............................................................personality Có đứa nào giỏi phần đông dốt đều............None of their childs,nephews is talent but all is unwell .....................................................................educated songnuocmientay-17/08/22018

1.65k views ·