ĐỪNG NGHE CHÍNH PHỦ NÓI........DON'T LISTEN TO WHATEVER THE GOVERNMENT SAID Đừng nghe chính phủ hứa nhiều.................Don't listen to whatever the government is promise Không bao giờ có, đó chiêu thường dùng...It is not real and never happen, that is their treating Khi nào chính phủ bài trung........................Up to the day the government get apart form china Còn chút hy vọng đi cùng nhân dân.............There will be a little hope , the government is .....................................................................accompany with the people Đừng nghe chính phủ giải phân.............Don't listen to the explantation from government Kinh nghiệm lại rút bao lần như nhau....They said to learn from experience , again and gain Chính phủ làm trước nói sau.................They are always action and inform you later Thiệt thòi dân chúng, đớn đau đã nhiều...The people being miserable and too much disadvantage Chớ nên giận quá làm liều....................Don't be angry and venturesome acting Đủ cách ghép tội chúng nhiều kế gian....The government will accused by treacherous ways Hành động cẩn thận toàn an..................Action , you should careful for your safety Mới thắng kẻ ác bình an cho mình.......That is the only way to be winner to wicked songnuocmientay- 16/09/2018

1024Upvotes
3Downvotes
182Reminds

More from songnuocmientay

THƯƠNG CHO THẦY VÀ TRÒ.........HOW DO I LOVE TEACHER AND PUPIL Tại sao nên nổi này...............Why the country being like that Nhìn em mắt tôi cay..............Look at this photo my heart is beating and my tear is full out Thương học trò, thấy dạy.......How i love the pupil and teacher also Thiên đường là thế này..........The Viet Nam heaven country is that ??? songnuocmientay-15/09/2018

2.72k views ·

VIỆT NAM TÔI LẠ LẮM............SO BAD STRANGE OF VIET NAM Bán nước thì giàu sụ...................Who is sell off the country is very rich Yêu nước thì ở tù.......................The patriotic is being jail Đấu tranh thi phản động................Demonstration is reactionary Theo tàu thi có công....................Following china government is credict Ngu dốt làm lãnh đạo..................Unwell education or stupid are government authorities Hiền , tài thì dìm ao....................Good and talents are useless Dưới, trên là con cháu................The high, low level government authorities are relative Tham nhũng , thấp đén cao..........Therefore they did corrupted from bottom to top Nhân quyền thì rất tệ...................The human rights in Viet Nam is very worse Đàn áp thi khỏi chê......................The government is good at of suppressing Đánh đập đến tàn phế..................Beating the citizens being crippled Gần chết thì trả về........................Or close to death then throw to home Kinh nghiệm thì rút mãi.................They said, to learn from experience Hết sai rồi lại sai...........................Did wrong and wrong again Biết bao điều oan trái....................Uncountable for their gulity Không ai dám nhận sai.................The government is never accepted their wrong Việt Nam tôi rất lạ........................Viet Nam country is so strange Coi giặc như là cha.....................Seems to be nice with enemy -enemy is like a father Còn dân thi hành hạ....................To their race is beating and killing Cành tình thật xót xa...................How is a miserable for this situation songnuocmientay-15/09/2018

3.24k views ·

GIÀNH LẠI GIANG SƠN.....................FIGHTING TO GAIN BACK THE WHOLE COUNTRY Một khi chính phủ thuộc trung...............Up the time Viet Nam government belong to china Đất nước ắt có anh hùng lên thay.........The country will have heros to replay the government Bao năm chịu đắng nuốt cay..................It is being miserable and bitter of long time Bây giờ quật khởi đổi thay chính trường..The only way is change the government and policies Thù xưa , cướp nước Nam thương.....A feud in past ,they had over taken the South of Viet nam Hận mới bán nước mở đường tàu vô...A hatred of present, they are sell off the country and ..........................................................being slavery for china Nát tan hết một cơ đồ......................The government have been ruined the whole contry Đứng lên lấy lại , sông hồ, biển đông...Stand up to gain back ,land, mountain, lake, islands of ........................................................................Viet nam songnuocmientay-14.09/2018

1.71k views ·

More from songnuocmientay

THƯƠNG CHO THẦY VÀ TRÒ.........HOW DO I LOVE TEACHER AND PUPIL Tại sao nên nổi này...............Why the country being like that Nhìn em mắt tôi cay..............Look at this photo my heart is beating and my tear is full out Thương học trò, thấy dạy.......How i love the pupil and teacher also Thiên đường là thế này..........The Viet Nam heaven country is that ??? songnuocmientay-15/09/2018

2.72k views ·

VIỆT NAM TÔI LẠ LẮM............SO BAD STRANGE OF VIET NAM Bán nước thì giàu sụ...................Who is sell off the country is very rich Yêu nước thì ở tù.......................The patriotic is being jail Đấu tranh thi phản động................Demonstration is reactionary Theo tàu thi có công....................Following china government is credict Ngu dốt làm lãnh đạo..................Unwell education or stupid are government authorities Hiền , tài thì dìm ao....................Good and talents are useless Dưới, trên là con cháu................The high, low level government authorities are relative Tham nhũng , thấp đén cao..........Therefore they did corrupted from bottom to top Nhân quyền thì rất tệ...................The human rights in Viet Nam is very worse Đàn áp thi khỏi chê......................The government is good at of suppressing Đánh đập đến tàn phế..................Beating the citizens being crippled Gần chết thì trả về........................Or close to death then throw to home Kinh nghiệm thì rút mãi.................They said, to learn from experience Hết sai rồi lại sai...........................Did wrong and wrong again Biết bao điều oan trái....................Uncountable for their gulity Không ai dám nhận sai.................The government is never accepted their wrong Việt Nam tôi rất lạ........................Viet Nam country is so strange Coi giặc như là cha.....................Seems to be nice with enemy -enemy is like a father Còn dân thi hành hạ....................To their race is beating and killing Cành tình thật xót xa...................How is a miserable for this situation songnuocmientay-15/09/2018

3.24k views ·

GIÀNH LẠI GIANG SƠN.....................FIGHTING TO GAIN BACK THE WHOLE COUNTRY Một khi chính phủ thuộc trung...............Up the time Viet Nam government belong to china Đất nước ắt có anh hùng lên thay.........The country will have heros to replay the government Bao năm chịu đắng nuốt cay..................It is being miserable and bitter of long time Bây giờ quật khởi đổi thay chính trường..The only way is change the government and policies Thù xưa , cướp nước Nam thương.....A feud in past ,they had over taken the South of Viet nam Hận mới bán nước mở đường tàu vô...A hatred of present, they are sell off the country and ..........................................................being slavery for china Nát tan hết một cơ đồ......................The government have been ruined the whole contry Đứng lên lấy lại , sông hồ, biển đông...Stand up to gain back ,land, mountain, lake, islands of ........................................................................Viet nam songnuocmientay-14.09/2018

1.71k views ·