CHÂN TƯỚNG CUỘC BỨC HẠI PHÁP LUÂN CÔNG CỦA TÀ ĐẢNG TRUNG CỘNG Pháp Luân Công là Đại Pháp tu luyện Phật gia, dạy con người chiểu theo Chân - Thiện - Nhẫn làm người tốt. Chân Thiện Nhẫn là đặc tính căn bản của vũ trụ, là nền tảng của đạo đức con người, là cơ sở của hòa bình và tự...See more

Get replies from creators like Vupro

thumb_upthumb_downchat_bubble
616upvotes
135reminds

More from Vupro

KỲ 1: HỦY DIỆT VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG (Đảng Cộng sản Trung Quốc rốt cuộc muốn làm gì?) LỜI TỰA BAN BIÊN TẬP Lịch sử cho thấy rằng Trung Quốc là một nước lớn có có nền văn minh truyền thừa liên tục suốt 5000 năm. Văn hóa Trung Hoa đã ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều dân tộc nói chung...See more

More from Vupro

KỲ 1: HỦY DIỆT VĂN HÓA TRUYỀN THỐNG (Đảng Cộng sản Trung Quốc rốt cuộc muốn làm gì?) LỜI TỰA BAN BIÊN TẬP Lịch sử cho thấy rằng Trung Quốc là một nước lớn có có nền văn minh truyền thừa liên tục suốt 5000 năm. Văn hóa Trung Hoa đã ảnh hưởng sâu sắc đến nhiều dân tộc nói chung...See more