thumb_upthumb_downchat_bubble
674upvotes
1downvote
128reminds

More from Vườn Tâm Hồn

Nam Mô A Di Đà Phật.

CÂU CHUYỆN HAI NGƯỜI CON VÀ BÀI HỌC NHÂN QUẢ Trước đây ở vùng Giang Hữu có một vị thương nhân họ Chúc, tên là Chúc Tam Tư. Một ngày nọ, ông đến ngôi chùa cổ bách bộ, đến lúc chạng vạng tối thì gặp được hai vị lão hòa thượng bên trong chùa. Chúc Tam Tư ngồi bàn luận với hai vị...See more

Welcome to Netherlands...

More from Vườn Tâm Hồn

Nam Mô A Di Đà Phật.

CÂU CHUYỆN HAI NGƯỜI CON VÀ BÀI HỌC NHÂN QUẢ Trước đây ở vùng Giang Hữu có một vị thương nhân họ Chúc, tên là Chúc Tam Tư. Một ngày nọ, ông đến ngôi chùa cổ bách bộ, đến lúc chạng vạng tối thì gặp được hai vị lão hòa thượng bên trong chùa. Chúc Tam Tư ngồi bàn luận với hai vị...See more

Welcome to Netherlands...