@DaiKyNguyenVanHoa
  • verified_user
·

Bậc trí giả nghĩ gì, nói gì, làm gì cũng đều có chừng mực, kỳ thực ấy chính là cái Dũng tự khắc chế bản thân, bồi dưỡng Thiện tính, giữ cho mình luôn ở trong Đạo. #DknVanHoa

Get replies from creators like Đại Kỷ Nguyên

thumb_upthumb_downchat_bubble
181upvotes
27reminds

More from Đại Kỷ Nguyên

Sau Thế chiến thứ II, Đức bị chia thành bốn vùng do các nước đồng minh (Mỹ, Liên Xô, Anh và Pháp) kiểm soát và quản lý. Berlin trở thành thủ đô của Đức, cũng bị chia làm bốn khu vực tương tự như vậy. Cùng lúc đó, cuộc Chiến tranh Lạnh giữa Đông và Tây cũng đã bắt đầu trên nhiều...See more

Một người có đức hạnh thì danh tiếng của họ tự nhiên sẽ được truyền ra ngoài. Họ không cần phải đi tuyên truyền hay quảng cáo, người khác cũng tự biết. Khổng Phu Tử trong “Luận Ngữ” có nói: “Quân tử chi đức phong, tiểu nhân chi đức thảo, thảo thượng chi phong, tất yển”. Đức của...See more

Ở tỉnh Phú Yên, trên núi Tịnh Sơn có một hòn đá tròn gọi là đá Con Cờ, người ta truyền tụng rằng đó là con tốt bằng ngọc trong áo khách văng ra. Bên đá Con Cờ còn có một cây cổ thụ to lớn, rễ mọc chi chít, nhưng rễ cây bao giờ cũng ôm chặt lấy đá, dân gian cho rằng đó chính là thân xác của vị khách năm xưa biến thành... #DknVanHoa

More from Đại Kỷ Nguyên

Sau Thế chiến thứ II, Đức bị chia thành bốn vùng do các nước đồng minh (Mỹ, Liên Xô, Anh và Pháp) kiểm soát và quản lý. Berlin trở thành thủ đô của Đức, cũng bị chia làm bốn khu vực tương tự như vậy. Cùng lúc đó, cuộc Chiến tranh Lạnh giữa Đông và Tây cũng đã bắt đầu trên nhiều...See more

Một người có đức hạnh thì danh tiếng của họ tự nhiên sẽ được truyền ra ngoài. Họ không cần phải đi tuyên truyền hay quảng cáo, người khác cũng tự biết. Khổng Phu Tử trong “Luận Ngữ” có nói: “Quân tử chi đức phong, tiểu nhân chi đức thảo, thảo thượng chi phong, tất yển”. Đức của...See more

Ở tỉnh Phú Yên, trên núi Tịnh Sơn có một hòn đá tròn gọi là đá Con Cờ, người ta truyền tụng rằng đó là con tốt bằng ngọc trong áo khách văng ra. Bên đá Con Cờ còn có một cây cổ thụ to lớn, rễ mọc chi chít, nhưng rễ cây bao giờ cũng ôm chặt lấy đá, dân gian cho rằng đó chính là thân xác của vị khách năm xưa biến thành... #DknVanHoa