Ta không yêu một người con gái vì những lời nàng nói. Ta yêu những lời nàng nói vì ta yêu nàng

thumb_upthumb_down
51upvotes

More from ThanhBuiDo

Thường người ta nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt.

Không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu.

Hãy để cho người chết đi tìm sự bất tử trong danh vọng và những người sống đi tìm sự bất tử trong tình yêu.

More from ThanhBuiDo

Thường người ta nói mối tình đầu là mối tình đẹp nhất nhưng mối tình cuối cùng mới thực sự là mối tình bất diệt.

Không có tình yêu vĩnh cửu mà chỉ có những giây phút vĩnh cửu của tình yêu.

Hãy để cho người chết đi tìm sự bất tử trong danh vọng và những người sống đi tìm sự bất tử trong tình yêu.