34 views

Hình ảnh ngày thứ 4 của khóa tập huấn ‘Xây dựng tài nguyên giáo dục mở trên nền tảng công nghệ mở’. Xem thêm: http://vnfoss.blogspot.com/2018/08/khoa-tap-huan-xay-dung-tai-nguyen-giao.html hoặc: https://letrungnghia.mangvn.org/Author/khoa-tap-huan-xay-dung-tai-nguyen-giao-duc-mo-tren-nen-tang-cong-nghe-mo-6025.html

thumb_upthumb_downchat_bubble