@Buithanhhieu
  • verified_user
·

Tranh chấp ngôi vị nhiệm kỳ 13- phần 2 ................................. Sự tranh chấp của chóp bu cộng sản bắt đầu sớm như vậy là điều đáng mừng cho nhân dân, bởi sự đoàn kết trong nội bộ của đảng không hề có như người dân bấy lâu lầm tưởng, nó đã bộc lô sự thối nát về nhân...See more

Get replies from creators like Buithanhhieu

thumb_upthumb_downchat_bubble
801upvotes
147reminds