Le Hoai Anh Hal
  • verified_user
@lehoaianhhal

Hồng phúc của dân tộc Việt Nam Một ngàn năm nô lệ giặc Tàu, một trăm năm đô hộ giặc Tây, ba mươi năm nội chiến từng ngày( lời bài hát Gia tài của mẹ của Trịnh Công Sơn) gia tài của mẹ để lại cho con, gia tài của mẹ là nước Việt buồn 43 năm đã trôi qua từ ngày đất nước thống...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
658upvotes
3downvotes
130reminds