LÃNH ĐẠO TOÀN NGU DỐT...................UNWELL EDUCATION ANTHORIRIAN Quan to dính án mời hầu.........................Authority officer in front of the court of justice Ông nào cũng nói cái câu tâm thần...........Whoever said that , i have a problem with mental Ông thì em chỉ nông dân...........................Others said that , i am just a farmer Tiên sử đảng trí bao lần thuốc thang..........All have a ill brain in past time , now still often to need ...............................................................a doctor Bây giờ mới tỏ rõ ràng..............................Everything is clean now Đất nước chậm tiến, tan hoang bởi vì........That is why the country is backward,and falling into ................................................................ruin Đám quan là thứ đần si..............................Herd of authority officer are dull Bệnh tật , ngu dôt, chây lì hám danh...........Illness, stupid,lazy and ...careerist social climber Ngày nào nghe tiếng phóng thanh.................With local loudspeaker in the old day Người tài , người giỏi, mầm xanh , đảng nòi...The communist party member are talent, good ....................................................................seed and the best behave Lý lịch sức khỏe hẳn hòi.............................High education and clean document Hy sinh, cống hiến, gương noi , anh hùng......Will sacrifice, and being good sample as a hero Bây giờ thua một con trùng.........................How dirty and less than earth- worm Thúi tha, đê tiện , vũng bùn nhuốt nhơ.........., Such as , rotten , ignoble....like a toxic mud Toàn dân luôn vẫn đợi chờ...........................All of the country are awaiting for a new authority Lịch sử lần nữa phất cờ đổi ngôi..................The history will again change to be freedom and ..................................................................peace songnuocmientay-09/08/2018

Get replies from creators like songnuocmientay

thumb_upthumb_down
149upvotes