@PayByTokens
  • verified_user
·

1- chúng tôi thu đổi Tokens là việc thật , chúng tôi Thông qua việc đó để công khai việc khuyến khích người dùng Minds tại Việt Nam! Đồng thời , đó cũng là xác nhận giá trị thực tế của mạng xã hội Minds , khi Minds đem đến cho người dùng lợi ích song phương . 2- chúng tôi nghiên...See more

Get replies from creators like PayByTokens

thumb_upthumb_downchat_bubble
126upvotes
37reminds