Bộ trưởng đánh vần được chữ NON thì ...

thumb_upthumb_downchat_bubble
138upvotes
43reminds

More from Gào Cô Nương

Việc thiên hạ lo chu đáo

Ta chỉ cần yêu, là mọi sự thích sẽ tới

repeat

Luật đặc khu sẽ tái khởi động vào kỳ họp ngày mai 6-8-2018 Còn hai tháng cho kỳ họp quốc hội thứ 6, danh bất chính ngôn bất thuận, khi không thống nhất thông qua thì mọi việc làm đều là vi hiến, ngay cả việc thu hồi đất các khu kinh tế vốn đang là điểm nóng thì phiên họp này...See more

More from Gào Cô Nương

Việc thiên hạ lo chu đáo

Ta chỉ cần yêu, là mọi sự thích sẽ tới

repeat

Luật đặc khu sẽ tái khởi động vào kỳ họp ngày mai 6-8-2018 Còn hai tháng cho kỳ họp quốc hội thứ 6, danh bất chính ngôn bất thuận, khi không thống nhất thông qua thì mọi việc làm đều là vi hiến, ngay cả việc thu hồi đất các khu kinh tế vốn đang là điểm nóng thì phiên họp này...See more