@Nguyenlanthang
  • verified_user
·

Lá thư của ông Trần Huỳnh Duy Thức gửi cho gia đình, hãy đọc để biết chuyện có một người bị đầy đoạ 16 năm tù chỉ vì nói, vì viết nhằm thay đổi đất nước này... “Nghệ An, 26/6/2018 Thưa ba và cả nhà thương, Hôm 23/6 chị Sáu và Quân ra thăm con kể rằng ba nói ba tin sắp có nhiều...See more

Get replies from creators like Nguyen Lan Thang

thumb_upthumb_downchat_bubble
974upvotes
115reminds