ĐỌC SÁCH CHUYỂN PHÁP LUÂN (Chia sẻ về tu học Pháp Luân Công) Pháp Luân Đại Pháp hay còn gọi là Pháp Luân Công là Đại Pháp tu luyện Phật gia, dạy con người chiểu theo Chân - Thiện - Nhẫn làm người tốt. Để theo học Pháp Luân Công trước nhất cần đọc sách Chuyển Pháp Luân để biết...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
899upvotes
157reminds