Nếu không tôn trọng quyền tự do ngôn luận và thông tin cá nhân, cả thế giới sẽ tẩy chay facebook. Chính quyền độc tài luôn dùng các phương tiện truyền thông như công cụ tuyên truyền để thực hiện chính sách ngu dân của họ. Mạng xã hội ra đời giống như hồi chuông báo tử cho chế độ độc tài nhất là cộng sản. Quá lo sợ cho sự mở mang tự do tư tưởng của người dân, bọn độc tài tìm đủ cách , từ mua chuộc, lôi kéo đến khóa mạng internet, tường lửa... Yahoo là trường hợp đầu tiên. Người Việt đến với Facebook như bước vào cánh cửa tự do tư tưởng, chúng tôi đã yêu quý Facebook biết bao nhiêu. Rồi một ngày niềm tin đó vỡ dần... Bài viết bị xóa, account bị block với lý do mơ hồ hoặc chẳng biết vì sao nữa. Có người bảo rằng FB bị cộng sản mua chuộc, vợ ông chủ FB là người Trung Quốc nên ông ta thân cộng sản, giám đốc FB Việt Nam_ Lê Diệp Kiều Trang là đảng viên cộng sản và .. vv.. Bữa tiệc nào rồi cũng có lúc tàn. Chúng tôi biết ơn FB nhưng không chấp nhận sự thỏa hiệp với độc tài cộng sản, không bán đứng tự do của chính mình. Nhân đây xin trân trọng cảm ơn mạng Minds và các nhà quản lý Minds đã cho chúng tôi_ những người Việt được hưởng không khí tự do . Thứ mà ở Việt Nam còn đang bị cấm. Chúng tôi rất mong muốn được đóng góp cho Minds ngày càng phát triển và lớn mạnh hơn nữa và được nói lên sự thật cho Việt Nam. If it does not respect the right to freedom of expression and personal information, the whole world will boycott facebook. Authoritarian Government always uses the media as propaganda tools to make their people stupid policy. The advent of social networks like the death knell for most authoritarian regime is Communist. Too afraid for the expanded freedom of thought of the people, we find authoritarian ways, from redeem purchased, entice to lock the internet, firewalls ... Yahoo is the first case. The Vietnamese coming to Facebook as step into the doors of freedom of thought, we have loved Facebook know how much. Then one day the belief that break gradually ... The article is deleted, account blocked block with vague reasons, or don't know why anymore. There are people said that FB gets bribed Communist, boss wife, FB is the Chinese should he stem, Director of Vietnam _ FB Le Diep kieu Trang's Communist Party members and. .. etc.. The party would then also at the butts. We are grateful to FB but did not accept the compromise with the Communist dictatorship, does not sell its own free standing. Multiply this sincerely thank our Minds and network managers Minds gave us _ the Vietnamese people enjoy the air of freedom. Things in Vietnam are still banned. We are looking forward to contributing to growing Minds and grow more and tell the truth for Vietnam. http://www.vietnamthoibao.org/2018/07/vntb-tai-sao-viet-nam-ang-tu-bo-facebook.html?m=1
950Upvotes
1Downvote
145Reminds