@lehoaianhhal
  • verified_user
·

Bài của bác @Đỗ Duy Ngọc THỜI NÀY LÀ THỜI GÌ? Chúng ta đang sống thời đại gì đây ? Có lẽ trong lịch sử của dân tộc, đây là một thời kỳ khó đặt tên. Ngành giáo dục thì có Bộ Trưởng ngọng và câm. Có Cô Giáo quỳ, Cô Giáo giẻ lau, Cô Giáo đéo, Cô Giáo câm, Cô Giáo đi hầu rượu...See more

Get replies from creators like Le Hoai Anh Hal

thumb_upthumb_downchat_bubble
738upvotes
156reminds