@AnhChiRauDen
  • verified_user
·

Còn hơn cả căng thẳng về chiến tranh thương mại, Trung Quốc hết tiền.

Get replies from creators like Anh Chí

thumb_upthumb_downchat_bubble
142upvotes
20reminds