@ChauDoan
  • verified_user
·

Có điều gì đấy vẫn khiến tôi ấm ức về câu chuyện của Đặng Văn Hiến, mà còn ấm ức thì tôi còn phải viết, viết trước hết để tìm được câu trả lời cho mình. Tôi vẫn tự hỏi, nếu mình là Hiến thì mình sẽ hành động như thế nào? Tôi sợ rằng cho dù đọc bao nhiêu sách, tự rèn luyện, tự...See more

Get replies from creators like ChauDoan

thumb_upthumb_downchat_bubble
977upvotes
93reminds