@AnhChiRauDen
  • verified_user
·

Bài hay, chia sẻ ngay!

Kim Dung, tradewar, sáng tạo Tiểu thuyết Tiếu ngạo Giang hồ của Kim Dung chỉ có một sáng tạo duy nhất được nhắc đến, bộ Xung Linh kiếm pháp của Lệnh Hồ Xung và Nhạc Linh San. Cả võ lâm chỉ chăm chăm đi cướp quyển Tịch tà kiếm phổ mà không dành thời gian tự sáng tạo những chiêu...See more

Get replies from creators like Anh Chí

thumb_upthumb_downchat_bubble
171upvotes
39reminds