@Nguyenlanthang
  • verified_user
·

Đặng Văn Hiến... dù sống hay chết, anh sẽ được ghi công vì việc anh đã hiến cả cuộc đời mình để làm biển cảnh báo nguy hiểm cho những người còn tin vào cộng sản!

Get replies from creators like Nguyen Lan Thang

thumb_upthumb_downchat_bubble
793upvotes
55reminds