@nhacsituankhanh
  • verified_user
·

Vào lúc tin nhắn này đưa lên (9g tối) , buổi xử Vũ Quang Thuận, Nguyễn Văn Điển và Trần Hoàng Phúc vẫn chưa kết thúc.

Get replies from creators like Khanh Nguyen

thumb_upthumb_down
310upvotes