@Buithanhhieu
  • verified_user
·

A Trương Minh Tuấn đệ đơn từ chức rồi

Get replies from creators like Buithanhhieu

thumb_upthumb_downchat_bubble
429upvotes
8reminds