@mrowl
  • verified_user
·

Tính đến 15/6/2018, ngân sách Nhà nước có: • Tổng thu: 582.100 tỷ đồng • Tổng chi: 586.000 tỷ đồng - Chi thường xuyên: 416.000 tỷ đồng (71%) - Chi trả nợ lãi: 55.900 tỷ đồng (9,5%) - Chi đầu tư phát triển: 111.100 tỷ đồng (18,9%) - Chỉ đạt 27,8% dự toán năm. Qua nửa năm rồi, chi cho phát triển được 1/4, còn lại tiêu điên cuồng. Không còn nghi ngờ gì nữa, thuế "Bảo vệ Môi trường" cho xăng sẽ lên 4.000đ là cái chắc 😫😫😫

Get replies from creators like Cú ngố

thumb_upthumb_downchat_bubble
238upvotes
42reminds