@Nguyenlanthang
  • verified_user
·

Thuật toán Facebook ‘xóa Tuyên ngôn Độc lập Mỹ’ 5 tháng 7 2018 Các thuật toán máy tính của Facebook cho rằng một đoạn trong Tuyên ngôn Độc lập Mỹ có chứa phát ngôn thù hận và lược bỏ các trích đoạn này trước khi được đăng ở Facebook. Trong thời gian trước ngày Quốc khánh Mỹ, một...See more

Get replies from creators like Nguyen Lan Thang

thumb_upthumb_downchat_bubble
168upvotes
13reminds