@Buithanhhieu
  • verified_user
·

Chứng khoán Việt Nam sụt 40 tỷ USD mà đời sống dân tình không có gì biến động thì rất đáng lo đấy. Vì có khi tiền đó toàn của Trung Cộng đổ vào. Nếu đúng toàn tiền TC thì đất nước xong hẳn rồi.

Get replies from creators like Buithanhhieu

thumb_upthumb_downchat_bubble
780upvotes
43reminds