@lehoaianhhal
  • verified_user
·

VIỆT NAM TRUNG QUỐC - AI NỢ AI? Đã hơn 39 năm kể từ khi Việt Nam thống nhất (30-4-1975) và hơn 35 năm kể từ ngày Trung Quốc mang 60 vạn quân tấn công Việt Nam (17-2-1979), vậy mà có người vẫn cứ nhắc đến ơn huệ với Trung Quốc. Đó là một sự nhầm...See more

Get replies from creators like Le Hoai Anh Hal

thumb_upthumb_downchat_bubble
615upvotes
99reminds