TỐN NƯỚC BỌT - Thằng kia, tao cho mày một bên là ‘Đảng cộng sản Việt Nam’ cùng ‘Phản động’ với một bên là ‘Muôn năm’. Mày chọn thế nào? - Để làm gì cơ ạ? - Để hô. - Em chọn ‘Phản động’ cùng với ‘Muôn năm’. - Tại sao mày lại chọn như vậy? Lý do? - Tại để hô thì chọn ‘Phản động muôn năm!’ sẽ đỡ tốn nước bọt hơn chọn ‘Đảng cộng sản Việt Nam’ với ‘Muôn năm’.
162Upvotes
2Downvotes
3Reminds