@canhmaihong102
  • verified_user
·

DẤU HIỆU NHẬN BIẾT MỘT TÊN PHẢN ĐỘNG CỰC KỲ NGUY HIỂM VỚI ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC (st) - Khá nhiều tên phản động phải đeo kính do đọc sách quá nhiều. Các loại sách mà bọn phản động quan tâm là sách lịch sử hoặc hồi ký của những nhân vật lịch sử, sách chính trị hoặc hồi ký của những...See more

Get replies from creators like canhmaihong102

thumb_upthumb_downchat_bubble
737upvotes
79reminds