Ông Hạ Đình Nguyên và thành phần thứ Ba Ý kiến chỉ trích và ca ngợi ông Hạ Đình Nguyên vẫn đang song hành trên mạng. Mặc dù Việt Nam Cộng hoà mất không phải tại cá nhân ông Hạ Đình Nguyên nhưng những chỉ trích tin rằng những người như ông là nguyên nhân dẫn đến sự kết liễu của...See more

thumb_upthumb_downchat_bubble
74upvotes
1downvote
7reminds