@phamdoantrang
  • verified_user
·

Mình đã liên hệ được với Bill Ottman và gửi câu hỏi phỏng vấn. Bill đang trả lời, đã được 5/16 câu. Lúc này mới lại càng thấy rõ tầm quan trọng to lớn của việc làm công an trong chế độ độc tài công an trị. Các bạn thử tưởng tượng xem, nếu mình là an ninh và Bill Ottman là công...See more

Get replies from creators like Pham Doan Trang

thumb_upthumb_downchat_bubble
465upvotes
24reminds