@AnhChiRauDen
  • verified_user
·

Trên không gian #Minds này, bọn bò đỏ nhò ra chỗ nào ta cần chôn vùi ngay bọn nó chỗ đó không cho chúng nó đẻ trứng. Block ngay, không nói nhiều. Make Minds cleaner than Facebook :)

Get replies from creators like Anh Chí

thumb_upthumb_downchat_bubble
988upvotes
25reminds