Anh Chí
  • verified_user
@AnhChiRauDen

Trên không gian #Minds này, bọn bò đỏ nhò ra chỗ nào ta cần chôn vùi ngay bọn nó chỗ đó không cho chúng nó đẻ trứng. Block ngay, không nói nhiều. Make Minds cleaner than Facebook :)

thumb_upthumb_downchat_bubble
988upvotes
7downvotes
25reminds

More from Anh Chí

Hịch #Minds của Minder Việt :v

Hịch Minds Huống chi ta cùng các ngươi sinh thời trâu-chó, gặp buổi Animal luật này, trông thấy bọn không biết In-tờ-nét hành luật tá lả, uốn lưỡi cú diều mà đọc Pha-kê-bốc, đem thân dê chó mà bắt nạt hiếp dâm Pha-kê-bốc, lại cậy thế Tập Cặn Bình mà đòi cấm đoán thông tin, ỷ thế...See more

Hôm nay mới có thời gian để ý đến #Token nên mới vào #Minds bằng web để xem trong ví có bao nhiêu xiền. Và đây là kết quả :v Của các bạn thì được bao nhiêu rồi?

Bill Ottman, co-founder of Minds, welcomes Vietnamese users.

Bill Ottman
  • verified_user

Welcome to everyone from Vietnam! I co-founded Minds so please feel free to connect with me. Internet freedom matters. Thank you for being here.

More from Anh Chí

Hịch #Minds của Minder Việt :v

Hịch Minds Huống chi ta cùng các ngươi sinh thời trâu-chó, gặp buổi Animal luật này, trông thấy bọn không biết In-tờ-nét hành luật tá lả, uốn lưỡi cú diều mà đọc Pha-kê-bốc, đem thân dê chó mà bắt nạt hiếp dâm Pha-kê-bốc, lại cậy thế Tập Cặn Bình mà đòi cấm đoán thông tin, ỷ thế...See more

Hôm nay mới có thời gian để ý đến #Token nên mới vào #Minds bằng web để xem trong ví có bao nhiêu xiền. Và đây là kết quả :v Của các bạn thì được bao nhiêu rồi?

Bill Ottman, co-founder of Minds, welcomes Vietnamese users.

Bill Ottman
  • verified_user

Welcome to everyone from Vietnam! I co-founded Minds so please feel free to connect with me. Internet freedom matters. Thank you for being here.