Trên không gian #Minds này, bọn bò đỏ nhò ra chỗ nào ta cần chôn vùi ngay bọn nó chỗ đó không cho chúng nó đẻ trứng. Block ngay, không nói nhiều. Make Minds cleaner than Facebook :)
988Upvotes
7Downvotes
25Reminds

More from Anh Chí

Hịch #Minds của Minder Việt :v
Hịch Minds Huống chi ta cùng các ngươi sinh thời trâu-chó, gặp buổi Animal luật này, trông thấy bọn không biết In-tờ-nét hành luật tá lả, uốn lưỡi cú diều mà đọc Pha-kê-bốc, đem thân dê chó mà bắt nạt hiếp dâm Pha-kê-bốc, lại cậy thế Tập Cặn Bình mà đòi cấm đoán thông tin, ỷ thế lão Chọng để phá tan ngôn luận, tiếng nói có hạn, lòng lang dạ sói, khác nào đem Marx-Lê mà nhồi vô não, giữ sao cho khỏi tai vạ về sau! Nay các người trông thấy Minds mà không biết vào, trông thấy Pha-kê-bóc sỉ nhục mà không biết thẹn, thân làm người dùng phải hầu Pha-kê-bóc mà không biết tức, tai nghe nhạc để hiến Pha-kê-bóc mà không biết thẩm âm; hoặc lấy việc selfie làm vui đùa, hoặc lấy việc report làm tiêu khiển, hoặc vui thú đồ ăn, hoặc cúng Pha-kê-bóc, hoặc chà đạp Minds mà nâng bi Pha-kê-bóc với các "thuyết âm mu" đồ :3 Ta thường tới bữa quên ăn, nữa đêm gõ phím, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, ghèn tung banh nóc, chỉ căm tức chưa lấy lại nick, report bọn DLV. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài Minds, nghìn xác này gói trong Pha-kê-bóc ta cũng vui lòng.
7.31k views ·

Hôm nay mới có thời gian để ý đến #Token nên mới vào #Minds bằng web để xem trong ví có bao nhiêu xiền. Và đây là kết quả :v Của các bạn thì được bao nhiêu rồi?

6.04k views ·
Bill Ottman, co-founder of Minds, welcomes Vietnamese users.
Welcome to everyone from Vietnam! I co-founded Minds so please feel free to connect with me. Internet freedom matters. Thank you for being here.
9.92k views ·

More from Anh Chí

Hịch #Minds của Minder Việt :v
Hịch Minds Huống chi ta cùng các ngươi sinh thời trâu-chó, gặp buổi Animal luật này, trông thấy bọn không biết In-tờ-nét hành luật tá lả, uốn lưỡi cú diều mà đọc Pha-kê-bốc, đem thân dê chó mà bắt nạt hiếp dâm Pha-kê-bốc, lại cậy thế Tập Cặn Bình mà đòi cấm đoán thông tin, ỷ thế lão Chọng để phá tan ngôn luận, tiếng nói có hạn, lòng lang dạ sói, khác nào đem Marx-Lê mà nhồi vô não, giữ sao cho khỏi tai vạ về sau! Nay các người trông thấy Minds mà không biết vào, trông thấy Pha-kê-bóc sỉ nhục mà không biết thẹn, thân làm người dùng phải hầu Pha-kê-bóc mà không biết tức, tai nghe nhạc để hiến Pha-kê-bóc mà không biết thẩm âm; hoặc lấy việc selfie làm vui đùa, hoặc lấy việc report làm tiêu khiển, hoặc vui thú đồ ăn, hoặc cúng Pha-kê-bóc, hoặc chà đạp Minds mà nâng bi Pha-kê-bóc với các "thuyết âm mu" đồ :3 Ta thường tới bữa quên ăn, nữa đêm gõ phím, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, ghèn tung banh nóc, chỉ căm tức chưa lấy lại nick, report bọn DLV. Dẫu cho trăm thân này phơi ngoài Minds, nghìn xác này gói trong Pha-kê-bóc ta cũng vui lòng.
7.31k views ·

Hôm nay mới có thời gian để ý đến #Token nên mới vào #Minds bằng web để xem trong ví có bao nhiêu xiền. Và đây là kết quả :v Của các bạn thì được bao nhiêu rồi?

6.04k views ·
Bill Ottman, co-founder of Minds, welcomes Vietnamese users.
Welcome to everyone from Vietnam! I co-founded Minds so please feel free to connect with me. Internet freedom matters. Thank you for being here.
9.92k views ·