@AnhChiRauDen
  • verified_user
·

Dear friends around the World, Recently, dozens of thousands of Vietnamese users join Minds. Most of them are not good at English and newbies. They are not familiar with Minds, some even don’t know how to use their pictures for avatar. I hope that they can improve their skills...See more

Get replies from creators like Anh Chí

thumb_upthumb_downchat_bubble
1214upvotes
145reminds

More from Anh Chí

Khoái nhất bên Minds là chạy trên nền tảng blockchain. Cần gì máy chủ đâu mà cứ chạy ào ào. Mỗi thiết bị chúng ta dùng chính là một mảnh của máy chủ chứ đâu. Thế cho nên cái bọn rồ nào đó đòi ‘kéo đám mây về Việt Nam’ thì đi mà kéo, haha. Liên quan tí, kiểu blockchain này nó giống như dân ào ào đi biểu tình ở Việt Nam mà chẳng cần phải ai làm leader gì cả mà ai cũng có thể làm leader ấy. Mình khoái cái kiểu này lắm.

Từ hôm qua tới giờ cứ nghĩ đến bọn AK47 #Force47 với cú phản dame của nó là tôi lại khoan khoái vô cùng. Tôi cá với mọi người là cà của bọn nó, từ Lú đầu bạc, Lâm rỗ, Thuận chéc tới bọn Thưởng thiếc đều teo bằng hạt nho hết lượt. #DMCS

More from Anh Chí

Khoái nhất bên Minds là chạy trên nền tảng blockchain. Cần gì máy chủ đâu mà cứ chạy ào ào. Mỗi thiết bị chúng ta dùng chính là một mảnh của máy chủ chứ đâu. Thế cho nên cái bọn rồ nào đó đòi ‘kéo đám mây về Việt Nam’ thì đi mà kéo, haha. Liên quan tí, kiểu blockchain này nó giống như dân ào ào đi biểu tình ở Việt Nam mà chẳng cần phải ai làm leader gì cả mà ai cũng có thể làm leader ấy. Mình khoái cái kiểu này lắm.

Từ hôm qua tới giờ cứ nghĩ đến bọn AK47 #Force47 với cú phản dame của nó là tôi lại khoan khoái vô cùng. Tôi cá với mọi người là cà của bọn nó, từ Lú đầu bạc, Lâm rỗ, Thuận chéc tới bọn Thưởng thiếc đều teo bằng hạt nho hết lượt. #DMCS