Dear friends around the World, Recently, dozens of thousands of Vietnamese users join Minds. Most of them are not good at English and newbies. They are not familiar with Minds, some even don’t know how to use their pictures for avatar. I hope that they can improve their skills soon. So, if you see that thousands of newbies on Minds without their own avatar rather than Minds’ ones, please don’t be in panic :) The reason we, the Vietnamese, move to Minds is that the bastard communist regime just passed the so-called ‘Cybersecurity law’ with many vaguely worded provisions to target freedom of expression online and silence our critical voices of dissent. You cannot imagine how the life under the authoritarian regime. We are living in a big prison and we don’t want to be imprisoned on social media. Recently, it seems that Facebook comply with Vietnamese communist’s regulation. They took down our posts without any notice. They might think of money rather than users’ rights and privacy. Just a few lines and hope that you understand our situation. Thank you!
1214Upvotes
1Downvote
145Reminds

More from Anh Chí

Khoái nhất bên Minds là chạy trên nền tảng blockchain. Cần gì máy chủ đâu mà cứ chạy ào ào. Mỗi thiết bị chúng ta dùng chính là một mảnh của máy chủ chứ đâu. Thế cho nên cái bọn rồ nào đó đòi ‘kéo đám mây về Việt Nam’ thì đi mà kéo, haha. Liên quan tí, kiểu blockchain này nó giống như dân ào ào đi biểu tình ở Việt Nam mà chẳng cần phải ai làm leader gì cả mà ai cũng có thể làm leader ấy. Mình khoái cái kiểu này lắm.

7.93k views ·

Từ hôm qua tới giờ cứ nghĩ đến bọn AK47 #Force47 với cú phản dame của nó là tôi lại khoan khoái vô cùng. Tôi cá với mọi người là cà của bọn nó, từ Lú đầu bạc, Lâm rỗ, Thuận chéc tới bọn Thưởng thiếc đều teo bằng hạt nho hết lượt. #DMCS

3.68k views ·

More from Anh Chí

Khoái nhất bên Minds là chạy trên nền tảng blockchain. Cần gì máy chủ đâu mà cứ chạy ào ào. Mỗi thiết bị chúng ta dùng chính là một mảnh của máy chủ chứ đâu. Thế cho nên cái bọn rồ nào đó đòi ‘kéo đám mây về Việt Nam’ thì đi mà kéo, haha. Liên quan tí, kiểu blockchain này nó giống như dân ào ào đi biểu tình ở Việt Nam mà chẳng cần phải ai làm leader gì cả mà ai cũng có thể làm leader ấy. Mình khoái cái kiểu này lắm.

7.93k views ·

Từ hôm qua tới giờ cứ nghĩ đến bọn AK47 #Force47 với cú phản dame của nó là tôi lại khoan khoái vô cùng. Tôi cá với mọi người là cà của bọn nó, từ Lú đầu bạc, Lâm rỗ, Thuận chéc tới bọn Thưởng thiếc đều teo bằng hạt nho hết lượt. #DMCS

3.68k views ·