@Nguyenlanthang
  • verified_user
·

GIAO TIẾP VỚI KẺ THÙ Nguyễn Lân Thắng 28/6/2018 Trong các cuộc xuống đường từ trước đến nay, có rất nhiều người bị đánh. Già có. Trẻ có. Phụ nữ có. Thanh niên to khoẻ càng dễ bị đánh. Nhưng có những người không, hoặc rất ít bị đánh. Đấy là thực tế rất khó lý giải nếu chỉ nhìn bề...See more

Get replies from creators like Nguyen Lan Thang

thumb_upthumb_downchat_bubble
1042upvotes
86reminds