Để đây là kỷ niệm. Mai mốt danh sách này cập nhật, chắc mình lọt xuống 300 hay 3000 🤣

995Upvotes
4Downvotes
14Reminds