Cơ chế trả thưởng và sử dụng tiền ảo Token của Minds - AHT101 (1) Cơ chế trả thưởng của Minds được áp dụng như thế nào? Trước hết, nói một cách đại cương, bạn càng có nhiều hoạt động xây dựng, mở rộng, tương tác, duy trì cộng đồng thì được thưởng càng nhiều. Các hoạt động này...See more

Get replies from creators like AnhHoangTran

thumb_upthumb_downchat_bubble
889upvotes
189reminds