@hocgia
  • verified_user
·

Kinh nghiệm cho các bạn chơi Minds là: - Nickname có thể thay đổi và đặt sao cũng được. Ví dụ hôm nay bạn đặt là “đảng cộng sản việt nam quang vinh mười lăm năm” thì hôm sau bạn có thể đổi sang “đảng cộng sản trung quốc quang vinh hai nhăm năm”... tuỳ ý. - Username thì không...See more

Get replies from creators like hocgia

thumb_upthumb_downchat_bubble
2986upvotes
210reminds