MINDS+
Only Minds+ users can see this post
6Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from ✿.。.✾ ✧ Rose ✧ ✾ *.:。 ✿

#สาธารณรัฐไทย รัฐบาลทหารพม่าเปิดให้เอกชนไทยที่ได้รับการสนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าไปลงทุนสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขายในประเทศไทย(ส่งลงภาคใต้ของไทย) รวมทั้งได้สิทธิ์การสัมปทานก๊าซธรรมชาติ เพื่อส่งเข้าโรงงานผลิตไฟฟ้าที่นครศรีธรรมราช โดยเป็นการลงทุนร่วมกับจีน นอกจากนี้แล้วจีนยังได้สิทธิ์ในการสร้างถนนเชื่อมระหว่างมณฑลยูนนานของจีนเข้าสู่พม่าลงสู่อ่าวเบงกอล โดยนักลงทุนจีนและไทยจะกลายเป็นผู้ลงทุน ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างชาติรายใหญ่ของประเทศพม่า ส่วนรัสเซียได้สิทธิ์สัมปทานแร่เหล็กทางตอนเหนือของพม่า โดยทั้ง 3 ชาติได้รับสิทธิ์ถือหุ้นทุกอย่างที่ลงทุน 90% ส่วนทุนพม่า(ซึ่งก็คือนายพลกองทัพพม่า)ถือหุ้น10% ทั้งจีนรัสเซียไทยเป็นประเทศหลักที่ให้การสนับสนุนกองทัพพม่าทางด้านอาวุธและเวชภัณฑ์ยา นับจากนี้ไปชีวิตของชาวพม่าจะอยู่ใต้อุ้งตีนจีนรัสเซียและนายทุนไทยอีกนาน
74 views ·
ประเทศยุคนี้ที่มีระบบสาธารณสุขและรัฐบาลเป็นขอทาน
40 views ·

More from ✿.。.✾ ✧ Rose ✧ ✾ *.:。 ✿

#สาธารณรัฐไทย รัฐบาลทหารพม่าเปิดให้เอกชนไทยที่ได้รับการสนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เข้าไปลงทุนสร้างเขื่อนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าขายในประเทศไทย(ส่งลงภาคใต้ของไทย) รวมทั้งได้สิทธิ์การสัมปทานก๊าซธรรมชาติ เพื่อส่งเข้าโรงงานผลิตไฟฟ้าที่นครศรีธรรมราช โดยเป็นการลงทุนร่วมกับจีน นอกจากนี้แล้วจีนยังได้สิทธิ์ในการสร้างถนนเชื่อมระหว่างมณฑลยูนนานของจีนเข้าสู่พม่าลงสู่อ่าวเบงกอล โดยนักลงทุนจีนและไทยจะกลายเป็นผู้ลงทุน ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ต่างชาติรายใหญ่ของประเทศพม่า ส่วนรัสเซียได้สิทธิ์สัมปทานแร่เหล็กทางตอนเหนือของพม่า โดยทั้ง 3 ชาติได้รับสิทธิ์ถือหุ้นทุกอย่างที่ลงทุน 90% ส่วนทุนพม่า(ซึ่งก็คือนายพลกองทัพพม่า)ถือหุ้น10% ทั้งจีนรัสเซียไทยเป็นประเทศหลักที่ให้การสนับสนุนกองทัพพม่าทางด้านอาวุธและเวชภัณฑ์ยา นับจากนี้ไปชีวิตของชาวพม่าจะอยู่ใต้อุ้งตีนจีนรัสเซียและนายทุนไทยอีกนาน
74 views ·
ประเทศยุคนี้ที่มีระบบสาธารณสุขและรัฐบาลเป็นขอทาน
40 views ·