More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ : ชาวคลองโอ่งอ่างต่อต้านการจำนำข้าว

ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมโรงพยาบาลเอกชน มีมติกำหนดราคากลางค่าบริการวัคซีนทางเลือก 'โมเดอร์นา' ที่จะจัดซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรม เข็มละ 1,900 บาท หรือ 2 เข็มราคา 3,800 บาท(รวมค่าวัคซีน และค่าบริการของ รพ.แล้ว) ย้ำส่งมอบวัคซีนฯ ยังคงเป็นไปตามเดิม คือราว ต.ค.นี้(64)

12 views ·

อ้าวลุงตู่ไม่ได้แต่งเหรอ

12 views ·

ใจมันเกิน 100 .. กล้ามากเก่งมาก ไม่ต้องขอบใจ

9 views ·

More from การ์ดอย่าตกนะจ๊ะ : ชาวคลองโอ่งอ่างต่อต้านการจำนำข้าว

ที่ประชุมคณะกรรมการสมาคมโรงพยาบาลเอกชน มีมติกำหนดราคากลางค่าบริการวัคซีนทางเลือก 'โมเดอร์นา' ที่จะจัดซื้อผ่านองค์การเภสัชกรรม เข็มละ 1,900 บาท หรือ 2 เข็มราคา 3,800 บาท(รวมค่าวัคซีน และค่าบริการของ รพ.แล้ว) ย้ำส่งมอบวัคซีนฯ ยังคงเป็นไปตามเดิม คือราว ต.ค.นี้(64)

12 views ·

อ้าวลุงตู่ไม่ได้แต่งเหรอ

12 views ·

ใจมันเกิน 100 .. กล้ามากเก่งมาก ไม่ต้องขอบใจ

9 views ·