46 views

😆😆😆

#MindsTH

5Upvotes
4Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble

More from amanekun

"คืนนี้ 21.00 น. ผมจะมาอธิบายให้ทุกท่านฟังว่าสถานการณ์วัคซีนล่าสุดของรัฐบาลอยู่ในขั้นอันตรายร้ายแรงขนาดไหน และขอส่งคำแนะนำไปยังคุณประยุทธ์อีกครั้งหวังว่าจะรับฟังผมบ้าง ก่อนที่ทุกอย่างจะเลวร้ายไปมากกว่านี้" นายธนาธร ระบุ https://www.matichon.co.th/politics/news_2747090

84 views · May 28th

Welcome & Get out

43 views · May 28th

เจอลุงตู่ เป็นมะเร็งระยะสุดท้าย เกียมตัวเผา รักษาไม่หาย

39 views · May 28th

More from amanekun

"คืนนี้ 21.00 น. ผมจะมาอธิบายให้ทุกท่านฟังว่าสถานการณ์วัคซีนล่าสุดของรัฐบาลอยู่ในขั้นอันตรายร้ายแรงขนาดไหน และขอส่งคำแนะนำไปยังคุณประยุทธ์อีกครั้งหวังว่าจะรับฟังผมบ้าง ก่อนที่ทุกอย่างจะเลวร้ายไปมากกว่านี้" นายธนาธร ระบุ https://www.matichon.co.th/politics/news_2747090

84 views · May 28th

Welcome & Get out

43 views · May 28th

เจอลุงตู่ เป็นมะเร็งระยะสุดท้าย เกียมตัวเผา รักษาไม่หาย

39 views · May 28th