ไม่มีสัญญาณว่าดีขึ้นเลยหลังจากหลายพื้นที่ถูกปิดมานาน ตายเพิ่มขึ้น ติดเชื้อเพิ่มขึ้น
8Upvotes
2Reminds
thumb_upthumb_downchat_bubble