เกรงใจกันเพราะสันดานทหารเผด็จการเหมือนกัน เลียไข่กันผลอบแผลบ 👅

6Upvotes
1Remind
thumb_upthumb_downchat_bubble