Qua lá thư mà Luật sư của ông Trump gửi cho Quốc hội Mỹ là buộc Q.H phải trả lời “ông Trump có phải đang là Tổng Thống Mỹ không , để phải chịu QH luận tội” Nếu Quốc hội Mỹ xác nhận , vô hình chung họ cũng đang công nhận cái ghế Tống Thống của ông J oe đang ngồi là bất hợp lệ. Còn nếu QH trả lời “ông Trump hiện nay chỉ là một công dân Mỹ bình thường, thì bày " đàn hặc " một công dân ra Quốc hội là ngành lập pháp Mỹ đang làm chuyện vi hiến. Bởi một công dân có bị buộc tội hay không là do tòa án ( Tư pháp ) xét xử , chứ không phải do Q.H . Quốc hội Mỹ tự dưng rơi vào cái bẫy ..do mình giăng ra ..thật ê chề.

thumb_up6thumb_downchat_bubble