รวมสัตว์ที่มาขอความช่วยเหลือจากมนุษย์ นี่เป็นหลักฐานยืนยันว่าสัตว์มีกระบวนการคิด ประเมินความเสี่ยง และ สิ่งที่จะเกิดในอนาคตได้ พวกสัตว์เหล่านี้สามารถ วางแผนได้จริง https://www.youtube.com/watch?v=cO8Kgr370Fc
thumb_up9thumb_downchat_bubble

More from XAiA:

repeat
91 views
❌ แรงงานต่างด้าว ✅ แรงงานข้ามชาติ #Thailand #mindsTH
91 views · Dec 25th, 2020

More from XAiA:

repeat
91 views
❌ แรงงานต่างด้าว ✅ แรงงานข้ามชาติ #Thailand #mindsTH
91 views · Dec 25th, 2020