เลื่องนิ้สอนห้รุ้ว่า มดท่กัดเจ้บที่สุดคือ#.มดทอระยิด คับ🐜🐜🐜
thumb_up5thumb_downchat_bubble18